TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: JianFei
Tổng số chương: 152
Lịch đăng: Chương 143
Chương Gold: Chương 1 - Chương 35
Tiêu hao: 600
Tình trạng: Truyện Full
Chương đang đọc:
5
140
10
0
1
0
55.628 views
790
2395
0
Đốc công Đông Xưởng quyền khuynh triều dã, ở trong cung như cá gặp nước. Tính tình tàn nhẫn độc ác, người người nghe thấy đều khiếp sợ.

Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã bị thiên hạ cười chê.

Chỉ vì đốc công bị hạ chỉ ban hôn.

(Ngược vợ nhất thời, đuổi theo năn nỉ mới hiểu cái gì là khổ ải nhân gian.)
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chương 1 XEM 2.557 4.516 19/09/2022
Chương 2 XEM 2.326 3.159 19/09/2022
Chương 3 XEM 1.939 2.817 19/09/2022
Chương 4 XEM 2.779 2.595 19/09/2022
Chương 5 XEM 1.681 2.435 19/09/2022
Chương 6 XEM 1.497 2.305 19/09/2022
Chương 7 XEM 2.765 2.276 19/09/2022
Chương 8 XEM 1.543 2.181 19/09/2022
Chương 9 XEM 2.039 2.136 19/09/2022
Chương 10 XEM 2.414 2.466 19/09/2022
Chương 11 XEM 2.051 2.240 20/09/2022
Chương 12 XEM 1.867 2.208 21/09/2022
Chương 13 XEM 1.539 2.010 22/09/2022
Chương 14 XEM 2.094 1.933 23/09/2022
Chương 15 XEM 2.204 1.896 24/09/2022
Chương 16 XEM 2.612 1.832 25/09/2022
Chương 17 XEM 2.264 1.754 26/09/2022
Chương 18 XEM 2.086 1.696 27/09/2022
Chương 19 XEM 1.986 1.589 28/09/2022
Chương 20 XEM 2.950 1.638 29/09/2022
Chương 21 XEM 2.819 1.546 30/09/2022
Chương 22 XEM 2.112 1.507 01/10/2022
Chương 23 XEM 1.986 1.464 02/10/2022
Chương 24 XEM 1.969 1.363 03/10/2022
Chương 25 XEM 1.831 1.435 04/10/2022
Chương 26 XEM 2.735 1.458 05/10/2022
Chương 27 XEM 1.923 1.447 06/10/2022
Chương 28 XEM 1.674 1.561 07/10/2022
Chương 29 XEM 1.708 1.533 08/10/2022
Chương 30 XEM 1.976 1.450 09/10/2022
Chương 31 XEM 2.313 1.344 10/10/2022
Chương 32 XEM 2.260 1.273 11/10/2022
Chương 33 XEM 2.026 1.232 12/10/2022
Chương 34 XEM 2.373 1.227 13/10/2022
Chương 35 XEM 2.955 1.264 14/10/2022
Chương 36 XEM 2.751 1.171 15/10/2022
Chương 37 XEM 1.563 1.152 16/10/2022
Chương 38 XEM 1.846 1.116 17/10/2022
Chương 38 XEM 1.972 1.067 18/10/2022
Chương 40 XEM 2.700 1.231 19/10/2022
Chương 41 XEM 1.842 1.069 20/10/2022
Chương 42 XEM 2.603 1.050 21/10/2022
Chương 43 XEM 2.152 1.024 22/10/2022
Chương 44 XEM 1.567 1.029 23/10/2022
Chương 45 XEM 1.798 1.042 24/10/2022
Chương 46 XEM 1.781 1.036 25/10/2022
Chương 47 XEM 2.028 1.190 26/10/2022
Chương 48 3.270 796 27/10/2022
Chương 49 XEM 2.168 1.201 28/10/2022
Chương 50 2.355 896 29/10/2022
Chương 51 2.324 975 30/10/2022
Chương 52 XEM 2.527 1.289 31/10/2022
Chương 53 XEM 1.849 1.063 01/11/2022
Chương 54 XEM 1.960 1.023 02/11/2022
Chương 55 XEM 1.778 1.077 03/11/2022
Chương 56 2.504 720 04/11/2022
Chương 57 XEM 2.267 955 05/11/2022
Chương 58 2.294 694 06/11/2022
Chương 59 XEM 2.420 1.018 07/11/2022
Chương 60 XEM 2.404 1.047 08/11/2022
Chương 61 2.174 757 09/11/2022
Chương 62 XEM 2.193 1.107 10/11/2022
Chương 63 XEM 2.396 992 11/11/2022
Chương 64 XEM 1.553 926 12/11/2022
Chương 65 XEM 2.445 959 13/11/2022
Chương 66 2.704 656 14/11/2022
Chương 67 XEM 1.961 919 15/11/2022
Chương 68 XEM 2.391 779 16/11/2022
Chương 69 XEM 1.841 695 17/11/2022
Chương 70 XEM 2.298 768 18/11/2022
Chương 71 3.264 543 19/11/2022
Chương 72 XEM 2.760 769 20/11/2022
Chương 73 XEM 1.231 708 21/11/2022
Chương 74 XEM 2.332 683 22/11/2022
Chương 75 XEM 2.018 682 23/11/2022
Chương 76 XEM 1.940 688 24/11/2022
Chương 77 XEM 1.659 710 25/11/2022
Chương 78 XEM 1.338 676 26/11/2022
Chương 79 XEM 1.270 656 27/11/2022
Chương 80 XEM 1.695 645 28/11/2022
Chương 81 XEM 1.613 605 29/11/2022
Chương 82 XEM 2.012 578 30/11/2022
Chương 83 XEM 1.475 560 01/12/2022
Chương 84 XEM 2.242 636 02/12/2022
Chương 85 1.689 385 03/12/2022
Chương 86 XEM 2.056 557 04/12/2022
Chương 87 XEM 1.684 557 05/12/2022
Chương 88 2.501 406 06/12/2022
Chương 89 1.505 414 07/12/2022
Chương 90 XEM 1.545 580 08/12/2022
Chương 91 XEM 1.587 488 09/12/2022
Chương 92 XEM 1.548 485 10/12/2022
Chương 93 XEM 2.014 454 11/12/2022
Chương 94 XEM 1.662 433 12/12/2022
Chương 95 XEM 1.514 440 13/12/2022
Chương 96 XEM 1.468 417 14/12/2022
Chương 97 XEM 1.863 399 15/12/2022
Chương 98 XEM 1.828 435 16/12/2022
Chương 99 XEM 1.830 428 17/12/2022
Chương 100 XEM 1.307 475 18/12/2022
Chương 101 XEM 2.017 461 19/12/2022
Chương 102 2.799 353 20/12/2022
Chương 103 2.021 326 21/12/2022
Chương 104 XEM 1.243 437 22/12/2022
Chương 105 XEM 2.087 456 23/12/2022
Chương 106 XEM 1.353 432 24/12/2022
Chương 107 XEM 1.285 404 25/12/2022
Chương 108 XEM 1.314 389 26/12/2022
Chương 109 XEM 1.399 405 27/12/2022
Chương 110 XEM 1.457 406 28/12/2022
Chương 111 XEM 1.424 391 29/12/2022
Chương 112 XEM 1.591 363 30/12/2022
Chương 113 XEM 1.308 364 31/12/2022
Chương 114 XEM 1.667 391 01/01/2023
Chương 115 XEM 1.802 414 02/01/2023
Chương 116 2.931 299 03/01/2023
Chương 117 XEM 2.399 448 04/01/2023
Chương 118 1.818 273 05/01/2023
Chương 119 XEM 1.556 395 06/01/2023
Chương 120 2.661 307 07/01/2023
Chương 121 XEM 2.229 393 08/01/2023
Chương 122 XEM 2.018 404 09/01/2023
Chương 123 XEM 1.979 408 10/01/2023
Chương 124 XEM 2.348 375 11/01/2023
Chương 125 1.836 271 12/01/2023
Chương 126 2.409 267 13/01/2023
Chương 127 XEM 2.248 333 14/01/2023
Chương 128 XEM 1.637 339 15/01/2023
Chương 129 1.986 275 16/01/2023
Chương 130 XEM 2.282 333 17/01/2023
Chương 131 XEM 1.443 342 18/01/2023
Chương 132 1.949 223 19/01/2023
Chương 133 1.683 218 20/01/2023
Chương 134 1.744 211 21/01/2023
Chương 135 1.689 226 22/01/2023
Chương 136 1.762 225 23/01/2023
Chương 137 1.535 210 24/01/2023
Chương 138 2.714 210 25/01/2023
Chương 139 2.677 208 26/01/2023
Chương 140 2.364 208 27/01/2023
Chương 141 2.120 204 28/01/2023
Chương 142 2.663 204 29/01/2023
Chương 143 2.183 185 30/01/2023
Chương 144 2.085 163 31/01/2023
Chương 145 2.201 154 01/02/2023
Chương 146 1.561 157 02/02/2023
Chương 147 2.473 166 02/02/2023
Chương 148 2.327 168 02/02/2023
Chương 149 1.456 169 02/02/2023
Chương 150 1.715 173 02/02/2023
Chương 151 1.822 185 02/02/2023
Chương 152 2.674 230 02/02/2023
Bình Luận (159 Bình Luận)